Hírek

Elérhetőségek

Vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló tájékoztatás

Vadvédelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló tájékoztatás

Ügyleírás

Vadkár, vadászati kár, valamint vadban okozott kár (továbbiakban együtt: kár) megtérítése iránti igényt a kár bekövetkezésétől, illetve észlelésétől számított 15 napon belül írásban kell közölni a kárért felelős személlyel.

 

Ha a károsult és a kárért felelős személy között az előzőek szerinti közléstől számított 5 napon belül nem jön létre egyezség a kár megtérítéséről és a kártérítés mértékéről, és a károsult kárának megtérítését nem közvetlenül a bíróságtól kéri, a károsult a károkozás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjétől (a továbbiakban: jegyző) 5 napon belül írásban vagy szóban kérelmezheti a károsult és a kárért felelős személy közötti egyezség létrehozására irányuló kárfelmérési eljárás lefolytatását.

 

A határidő elmulasztása esetén asz általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti igazolási kérelemnek van helye.

 

A kár megállapítását a miniszter által rendeletben meghatározott képesítéssel rendelkező kárszakértő (a továbbiakban: szakértő) végezheti. A szakértőt a jegyző 3 munkanapon belül rendeli ki. 

A kár felmérését - a miniszter által rendeletben megállapított egyszerűsített vadkárfelmérési szabályok szerint - a kirendeléstől számított 5 napon belül kell lefolytatni. A szakértő köteles a kárfelmérésről készült jegyzőkönyvet haladéktalanul átadni a jegyzőnek.

 

A jegyző a szakértői vadkárbecslési jegyzőkönyvben foglaltak alapján egyezség létrehozását kíséreli meg a felek között a kár megtérítésére vonatkozóan.  

Ha a felek között kötött egyezség megfelel a jogszabályokban foglalt feltételeknek, nem sérti a közérdeket, mások jogát vagy jogos érdekét, valamint tartalmazza a kötelezett kártérítésre vonatkozó kötelezettségvállalását, a felek által előlegezett eljárási költség felek általi viselését, a kártérítés (eljárási költség) összegét és pénznemét, a teljesítés módját és határidejét, a jegyző az egyezséget határozatba foglalja és jóváhagyja. 

 

Ha a felek között nem jött létre egyezség vagy az nem hagyható jóvá, a jegyző az eljárást megszünteti. A károsult az eljárást megszüntető végzés véglegessé válásától számított 30 napon belül kérheti a bíróságtól kárának megtérítését. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

 

Ügyintézés határideje és díja: 60 nap

Az ügyintézési határidőbe nem számít be: az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, és –ha függő hatályú döntés meghozatalának nincs helye – az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az eljárás 3.000.- Ft értékű illetékköteles, melyet illetékbélyegben a bejelentésen vagy átutalással lehet megfizetni a következő bankszámlára: 72100419-16003473

Az alkalmazott jogszabályok

-az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. számú törvény

-a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet

-az igazságügyi szakértői működésről szóló 31/2008. (XII. 31.) IRM rendelet

-1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 

Felhívom a figyelmét, hogy:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.“

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend község illetékességi területe

 

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144