Hírek

Elérhetőségek

Ügyleírás telepengedélyezési eljárás

Ügyleírás telepengedélyezési eljárás

 

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormányrendelet előírásai alapján végezhető bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenység.

 

A rendelet hatálya nem terjed ki

- a Magyar Honvédség szervezetei által folytatott ipari tevékenységekre,

- a külön jogszabály szerint környezetvédelmi engedélyköteles, illetve egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységekre,

- a működési engedélyköteles kereskedelmi tevékenységekre,

- a fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenységekre.

 

A rendelet alkalmazásában

 

Bejelentés-köteles tevékenységek:

 

a) az 1. mellékletben meghatározott ipari tevékenység;

b) a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység

ba) a külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen, valamint

bb) nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményben az önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetésre 6 hónapnál nem régebbi véglegessé vált használatbavételi engedéllyel vagy tudomásulvétellel, illetve fennmaradási egyben használatbavételi engedéllyel rendelkezik.

 

Engedélyköteles ipari tevékenységek: a 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenység.

 

Az 1. és 2. mellékletben meghatározott ipari tevékenységek tartalmára vonatkozóan a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerében foglalt tartalmi meghatározások az irányadóak.

 

Eljárás bejelentés-köteles tevékenységek esetén

 

Bejelentés: az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, melyet elektronikus úton kell beküldeni.

A bejelentést követően a jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

• Ha végezhető, akkor a telepet haladéktalanul nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, az interneten elérhető.

• Ha nem végezhető, akkor az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

 

Eljárás engedélyköteles ipari tevékenység esetén

 

Engedély-köteles ipari tevékenységet csak jogerős telepengedély birtokában lehet folytatni A telepengedély kiadására irányuló kérelmet az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon kell a telep fekvése szerint illetékes jegyzőhöz elektronikus úton benyújtani.

A telepengedélyezési eljárásért járó igazgatásszolgáltatási díjat a kérelem benyújtásakor kell befizetni.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően meggyőződik arról, hogy a helyi építési szabályzat, illetve annak hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepet telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi. A jegyző az általa vezetett nyilvántartást az interneten közzéteszi.

 

Adatváltozás/megszűnés bejelentése bejelentés és engedélyköteles ipari tevékenységek esetén:

 

A tevékenységet végző a nyilvántartásban szereplő adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, írásban köteles bejelenteni a jegyzőnek. (Ákr. 26. § (1) A hatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben (a továbbiakban: Eüsztv.) meghatározott elektronikus úton (a továbbiakban együtt: írásban), vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (a továbbiakban együtt: szóban) tart kapcsolatot az ügyféllel és az eljárásban résztvevőkkel.)

 

Az ipari tevékenység végzőjének személyében történő változást, jogutódlást, – annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult, illetve a jogutód köteles bejelenteni.

 

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni. Ilyenkor a telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

 

Ha az ipari tevékenység végzője a telepen folytatott ipari tevékenység mellett másik bejelentés, vagy engedélyköteles ipari tevékenységet is folytatni kíván, a bejelentés-köteles tevékenységet köteles haladéktalanul bejelenteni, az újonnan végezni kívánt engedélyköteles tevékenységre pedig új kérelem benyújtásával engedélyt kérni.

 

Szükséges okiratok:

Bejelentés-köteles ipari tevékenység végzése esetén.

• nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével);

• haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;

• aláírási címpéldány (cég esetén);

• UTALÁSRÓL BIZONYLAT.

 

Telepengedélyes ipari tevékenység esetén:

• nem a kérelmező tulajdonában levő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet, stb.) vonatkozó igazoló okirat (tulajdoni lap kivételével);

 • haszonélvezet esetében a haszonélvező, közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okirat;

• aláírási címpéldány (cég esetén);

• környezetvédelmi tervfejezet;

• Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott szakkérdésben kiadott előzetes szakhatósági állásfoglalások

• UTALÁSRÓL BIZONYLAT.

 

Vonatkozó jogszabályok:

• 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (R.) a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól;

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról (Ákr.);

• 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól

• 1990. évi XCIII. törvény az illetékekről (Itv.);

 • 35/1999. (X. 13.) BM rendelet a telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról;

• 186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről;

 

Az eljárások illetéke, díja

 

Bejelentés-köteles tevékenység: 3 000 Ft általános tételű illeték. Az általános tételű illetéket a következő bankszámlára kell utalni: 72100419-16003473  

Adatváltozás bejelentése: Illetékmentes

Telepengedély: 5 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj. Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni: 11747020-15813152. Közleménybe kérjük beírni: TELEP

Adatváltozás bejelentése: 5 000 Ft. igazgatásszolgáltatási díj (utalni) Az igazgatási szolgáltatási díjat a következő bankszámlára kell utalni: 11747020-15813152. Közleménybe kérjük beírni: TELEP

Eljáró hatóság: A telep fekvése szerint illetékes település jegyzője.

A kérelem benyújtható: Csak elektronikusan: Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Ügyintézés határidő: Az ügyintézési határidő 30 nap.

Egyéb fontos tudnivalók: Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentésköteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144