Hírek

Elérhetőségek

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügyleírás

 A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult igénybe venni az alábbi kedvezményeket, támogatásokat:

  • ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés és - ha megfelel a törvényben foglalt feltételeknek - szünidei gyermekétkeztetés,
  • évente kétszer pénzbeli támogatás,
  • jogszabályban meghatározott egyéb kedvezmények.

Szükséges okiratok

Az  igénylő adatlap ügyfélszolgálatnál történő benyújtása esetén az ügyintézés elősegítése érdekében a kérelmező személyi igazolványa, lakcímnyilvántartó-kártya és TAJ- kártya bemutatása szükséges!

A kérelemhez csatolni kell:

A havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó- jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről szóló igazolást, a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egy havi átlagáról szóló igazolást,  gyermektartásdíj, ösztöndíjra vonatkozó igazolást

A gyorsabb ügyintézés érdekében csatolni lehet:

Árvaellátás összegéről szóló hatósági bizonyítványt, álláskeresési ellátás határozatát, 16 év feletti gyermek esetében iskolalátogatási igazolást, nyugdíjasok esetén a Nyugdíjbiztosító Igazgatóság által kiadott nyugdíj összegéről szóló éves igazolást, a kérelem benyújtását megelőző hónap nyugdíjszelvényét. Válásról, gyermekelhelyezésről szóló bírósági végzés másolatát.

Ügyintézés határideje és díja

60 nap, illetékmentes

Az alkalmazott jogszabályok

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény.

Egyéb fontos tudnivalók

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek esetén a család többek között az alábbi támogatásokra, kedvezményekre jogosult:

- Évente kétszer, augusztus és november hónapban pénzbeli támogatás (2020-ban alkalmanként 6 000 Ft alapösszegű támogatást, a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára alkalmanként 6 500 Ft emelt összegű támogatást folyósítanak);

- A gyermek tartására is köteles és nyugellátásban vagy a törvényben meghatározott ellátások valamelyikében részesülő családbafogadó gyám esetén havi pénzbeli ellátás, melynek összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 22%-a, továbbá emellett évente kétszer, augusztus és november hónapban pótlék (2020-ban alkalmanként 8 400 Ft);

- Általános iskolás gyermekek esetében ingyenes étkezés;

- Középiskolás gyermekeknél – 9. évfolyam fölött is – ingyenes tankönyv és 50 % étkezési hozzájárulás;

- Felsőoktatásba való jelentkezésnél többletpontok;

- A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény alapján a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapításának egyik alapfeltétele a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása. A köznevelési törvény alapján kiemelt figyelmet érdemlő gyermeknek ill. tanulónak minősül a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló. A felsőoktatási törvény alapján hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű hallgató a kollégiumi díjbefizetési kötelezettség alól mentesülhet, és kormányrendeletben rögzített a részére járó rendszeres szociális ösztöndíj legalacsonyabb összege;

- A fiatalok életkezdési támogatása és a Babakötvény tekintetében további kedvezmények: a minden újszülöttnek járó 42 500 Ft-on túl a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult és nevelésbe vett Magyarországon élő gyermek a születése évét követő 7. és 14. évben további támogatásban részesül, amelynek összege 44 600 forint. A Kincstári Start-értékpapírszámlával rendelkező rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek esetén a befizetések 20 %-ának megfelelő, de maximum 12 000 Ft összegű támogatás kerül jóváírásra.

- Szünidei gyermekétkeztetés: a települési önkormányzat a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

  • a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
  • rajtuk kívül további gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.

Jogosultság feltételei: 

- Az a család, ahol az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 145 %-át (41 760 Ft-ot) és:

  • a szülő, illetve más törvényes képviselő egyedülálló,
  • ahol a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
  • a gyermek elmúlt 18 éves és még tanul.

 

Nagykorúvá vált gyermek esetén a jövedelmi és vagyoni feltételek mellett a jogosultság megállapításának további feltétele a jogszabály szerinti tanulói/hallgatói jogviszony fennállása, továbbá, hogy a nagykorú jogosult a nagykorúvá válását megelőző második hónap első napja, valamint a nagykorúvá válásának napját megelőző nap közötti időszakban legalább egy napig rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre volt jogosult.

Az a család, ahol az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 135 %-át (38 475 Ft-ot) és a vagyonuk értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

A jogosultság időtartama:

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontjától, azaz a kérelem benyújtásának napjától 1 évig. A kedvezmény iránti újabb kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a határozatban foglalt időtartam leteltével automatikusan megszűnik.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megszüntetésre kerül, ha:

  • a jogosultsági feltételek nem állnak fenn, vagy
  • a gyermek gyermekvédelmi szakellátásba kerül.

A támogatásban részesülőnek a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül kell értesítenie a jegyzőt.

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend község illetékességi területe

 

Az önkormányzat elérhetősége:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144