Hírek

Elérhetőségek

Rendezvénytartási engedély kérelem beadása

Ügyleírás

Rendezvénytartási engedély kérelem beadásához

 

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet alapján zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély (a továbbiakban: engedély) birtokában tartható.

A kérelmet a zenés, táncos rendezvény helye szerint illetékes jegyzőhöz kell benyújtani.

 

Az engedélyt azokra az alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre szükséges megkérni, amelyeket:

• olyan építményben, építményen, tömegtartózkodásra szolgáló helységben tartanak, melyben bármikor egyidejűleg 300 főnél több személy tartózkodása várható,

• a szabadban tartanak és a résztvevők száma az 1000 főt meghaladja (szabadtéri rendezvény).

 

A rendeletet nem kell alkalmazni:

a) a gyülekezési jogról szóló törvény hatálya alá tartozó rendezvényekre;

b) a választási eljárásról szóló törvény hatálya alá tartozó gyűlésekre;

c) a vallási közösségek vallásos szertartásaira és rendezvényeire;

d) a családi eseményekkel kapcsolatos rendezvényekre és

e) a közoktatási intézményekben az intézmény által szervezett rendezvényekre.

 

Az engedély iránti kérelmet a zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény üzemeltetője, szabadtéri rendezvény esetében a rendezvény szervezője nyújtja be. Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól.

 

Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

 

Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek.

 

A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek.

A zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről 23/2011. (III. 8.) szóló Korm. rendelet alkalmazásában:

• építmény üzemeltetője: az építmény tulajdonosa, kivéve, ha az építményt jogszabály vagy szerződés alapján más, természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet működteti;

• zenés, táncos rendezvény: rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, nyilvános, nem zártkörű, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény, amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni;

• rendszeres rendezvény: adott helyszínen hetente több alkalommal, heti vagy havi gyakorisággal megtartott rendezvény;

• alkalmi rendezvény: adott helyszínen egy alkalommal legfeljebb tíz egymást követő napon megtartott rendezvény.

 

A jegyző az engedély megadásával egyidejűleg a zenés, táncos rendezvényt nyilvántartásba veszi. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, azt a jegyző az önkormányzat honlapján közzéteszi. Az engedély jogosultja a kérelem adataiban bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni a jegyzőnek. A tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni a jegyzőnek. A bejelentés alapján a jegyző az engedélyt visszavonja, és a zenés, táncos rendezvényt törli a nyilvántartásból.

 

Szükséges okiratok:

• Biztonsági terv;

• Tűzvédelmi szabályzat (ha külön jogszabály kötelezővé teszi);

• A rendezvény helyszín használatának jogcímére vonatkozó okirat (kivétel: tulajdoni lap);

• Cégkivonat, aláírási címpéldány;

• A szakhatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak megfizetésének igazolása;

• A zenés, táncos rendezvénynek helyt adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatok;

• UTALÁSRÓL BIZONYLAT

 

Vonatkozó jogszabályok:

• 23/2011. (III.8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvénynek működésének biztonságosabbá tételéről;

• 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról;

• 1990. évi XCIII. tv. az illetékekről;

 

Az eljárások illetéke, díja Az eljárásért 3 000 Ft. általános tételű eljárási illetéket kell befizetni az alábbi bankszámlára: 72100419-16003473. Közlemény: ZENÉS

 

Eljáró hatóság

Az engedélyt a zenés, táncos rendezvény helye szerinti települési önkormányzat jegyzője engedélyezi.

 

A kérelem benyújtható: Csak elektronikusan: Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal

Az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

 

Ügyintézés határideje:

Az ügyintézési határidő a kérelem beérkezésétől számított 20 nap.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Az engedély nem mentesíti az engedély jogosultját a tevékenység végzéséhez, illetve a meghatározott termékek forgalmazásához szükséges további, külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése alól (pl.: működési engedély iránti kérelem, bejelentés kereskedelmi tevékenység végzésére stb.).

 

Az önkormányzat elérhetősége:

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

 

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144