Hírek

Elérhetőségek

PANASZOK ÉS KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK ELJÁRÁSRENDJE

A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Panasztv.) értelmében panasznak minősül – elnevezésétől függetlenül – az olyan kérelem, amely egyéni jog- vagy érdeksérelem megszüntetésére irányul, és elintézése nem tartozik más – így különösen bírósági, közigazgatási – eljárás hatálya alá. A panasz javaslatot is tartalmazhat.

közérdekű bejelentés olyan körülményre hívja fel a figyelmet, amelynek orvoslása vagy megszüntetése a közösség vagy az egész társadalom érdekét szolgálja. A közérdekű bejelentés javaslatot is tartalmazhat.

Nem tekintendő panasznak az a bejelentés, amely az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) szerint – hatósági eljárás megindítására vonatkozó – kérelemnek minősül.

A Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatalhoz érkező bejelentés (a fentebb meghatározott panasz és közérdekű bejelentés együtt) megtehető:

 • szóban: -     Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.), vagy telefonon a +3694/529-028-as telefonszámon.
  •  Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltsége (9911 Magyarszecsőd, Fő út 2.), vagy telefonon a +3694/529-012-es telefonszámon.
  • Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltségén (9913 Szarvaskend, Fő u. 66.), vagy telefonon a +3694/530-010-es telefonszámon.
 • írásban postai úton: -  Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal (9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 86.)
  • Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Magyarszecsődi Kirendeltsége (9911 Magyarszecsőd, Fő út 2.)
  • Molnaszecsődi Közös Önkormányzati Hivatal Szarvaskendi Kirendeltségén (9913 Szarvaskend, Fő u. 66.).

 

Az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálatát az eljárásra jogosult szerv mellőzi.

A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

A Panasztv. 4. §-a alapján közérdekű bejelentést 2014. január 1-jétől az alapvető jogok biztosa által üzemeltetett védett elektronikus rendszerben is meg lehet tenni.

 

A bejelentő jogai:

 • A bejelentőt – a Panasztv.-ben foglalt esetek kivételével – nem érheti hátrány a bejelentés megtétele miatt.
 • Szóban, személyesen tett bejelentés esetén a bejelentőt nyilatkozatni kell, hogy kéri-e személyes adatainak zártan történő kezelését (a továbbiakban: zárt adatkezelés).
 • Írásban tett bejelentés esetén a bejelentő zárt adatkezelési igényét vélelmezni kell.
 • Zárt adatkezelés esetén, iratbetekintési jog a bejelentő személyes adatainak felismerhetetlenné tétele mellett engedélyezhető.
 • Bejelentő a bejelentésébe és a részére küldött tájékoztatásokba tekinthet be.

 

A bejelentő és a bejelentett adatainak kezelése:

A bejelentő személyes adatai csak a bejelentés alapján kezdeményezett eljárás lefolytatása során, annak érdekében, legfeljebb a mindenkor hatályos iratkezelési szabályzat szerinti iratőrzési határidő végéig kezelhetőek az ügyiratban.

A bejelentő személyes adatai eljárás lefolytatására hatáskörrel rendelkező szerv részére adhatóak át, amennyiben a szerv annak kezelésére törvény alapján jogosult, vagy az adatai továbbításához a bejelentő egyértelműen hozzájárult. A bejelentő adatai – egyértelmű hozzájárulása nélkül – nem hozhatók nyilvánosságra.

A bejelentett adatai nem hozhatók nyilvánosságra.