Hírek

Elérhetőségek

Magánszemélyek kommunális adója

Ügyleírás

 

MAGÁNSZEMÉLYEK KOMMUNÁLIS ADÓJA

 

 

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki az önkormányzat illetékességi területén lévő építmény, telek tulajdonosa, továbbá aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik. Az adó alanya, aki a naptári év első napján az építmény, telek tulajdonosa, illetőleg az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog jogosultja. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak.

 

Az adó alanyának az adókötelezettség keletkezését, változását követő 15 napon belül az erre szolgáló formanyomtatványon adóbevallást kell tennie. A kivetett adó összegét az önkormányzati adóhatóság határozatban közli.

 

Az adót két egyenlő részletben kell megfizetni, az adóév március 15-éig, illetve szeptember 15-éig.

 

Mentes az adó alól:

 • a nem lakás céljára szolgáló épület;
 • telek

 

 

 

Az adó mértéke

 

A kommunális adó mértéke adótárgyanként évi 3.000 Ft/év.

 

Eljárási szabályok

 

Az adózó az adókötelezettség keletkezéséről, illetve az adókötelezettség változásáról 15 napon belül az előírt nyomtatványon adóbevallást köteles benyújtani, amely letölthető Szarvaskend község hivatalos honlapjáról.

 

Az adózót az adókötelezettség keletkezéséről, az adóalap, az adómentesség, az adókedvezmény, az adó megállapításához szükséges adatokról, körülményről bevallási, illetőleg bejelentési kötelezettség terheli.

Az adót a bevallás alapján a helyi adóhatóság (jegyző) veti ki. Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá, ha törvény előírja, az adóalapról, az adómentességről vagy adókedvezményről a bevallás (bejelentés) adatai alapján határoz.

 

 

Az adó megfizetése

 

Az adót két egyenlő részletben félévenként, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig kell megfizetni Szarvaskend Községi Önkormányzat magánszemélyek kommunális adója beszedési számla javára (72100419-16002829).

 

 

Az adókötelezettséggel kapcsolatos szankciók

 

Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napjától, késedelmi pótlékot kell fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

 

Adóhiány esetén adóbírságot kell fizetni. Az adóbírság mértéke általában az adóhiány 50%-a.

Ha az adózó a bevallási kötelezettségét a bevallás határidejét követően, de az adóhatóság felszólítását, ellenőrzését megelőzően késedelmesen teljesíti és késedelmét nem menti ki (bevallási késedelem), vagy a bevallási kötelezettségét elmulasztja, úgy a magánszemély adózó 200 000 Ft-ig, más adózó 500 000 Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 

 

Jogorvoslat

 

Az elsőfokú adóhatóság, vagyis az önkormányzat jegyzőjének határozata (végzése) elleni jogorvoslat során a másodfokon a regionális közigazgatási hivatal jár el.

 

Az adózó az ügy érdemében hozott elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezés joga megilleti azt is, akire a határozat rendelkezést tartalmaz. A határozathozatalt megelőző eljárás során hozott végzés csak a határozat ellen benyújtott fellebbezésben támadható meg, kivéve, ha az önálló fellebbezést törvény megengedi.

Önálló fellebbezésnek van helye az első fokon hozott

 

 • az eljárást felfüggesztő,

 

 • az eljárást megszüntető,
 • a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasító,
 • a bevallás, a bejelentés és a fellebbezés határidejének elmulasztásával kapcsolatban benyújtott igazolási kérelmet elutasító,

 

 • az irat-betekintési jog korlátozását elrendelő,
 • az adózó ismételt ellenőrzésre irányuló kérelmét elutasító,
 • a visszatartási jog gyakorlásáról hozott,
 • a végrehajtási kifogást elbíráló,
 • az eljárási bírságot kiszabó,

 

 • az eljárási költség viselésének kérdésében hozott, valamint
 • a kézbesítési vélelem megdöntése tárgyában hozott elutasító végzés ellen.

A fellebbezést a határozat (végzés) közlésétől számított 15 napon belül, utólagos adómegállapítás esetén 30 napon belül lehet előterjeszteni. A fellebbezésre jogosult a fellebbezési határidőn belül a fellebbezési jogáról lemondhat. A fellebbezési jogról való lemondást tartalmazó nyilatkozat nem vonható vissza.

A fellebbezést annál az adóhatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott határozatot (végzést) hozta. A fellebbezési határidőt akkor is megtartottnak kell tekinteni, ha a határidőben benyújtott fellebbezés iránti kérelmet nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervnél terjesztették elő. A fellebbezésben új tényekre és bizonyítékokra is lehet hivatkozni.

 

Eljárási határidő:      30 nap

 

Vonatkozó jogszabályok:

 

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.

 

 • A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény
 • Szarvaskend Községi Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 7/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete

 

Letölthető nyomtatványok

 

Magánszemélyek kommunális adója bevallás nyomtatvány

 

A bevalláshoz csatolandó mellékletek

 

Az adókötelezettséget érintő változás igazolására szolgáló dokumentum, irat (pl. adásvételi szerződés másolat, tulajdoni lap másolat, a tulajdonjog változás bejegyzéséről szóló földhivatali határozat másolata, stb.)

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: ado@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144