Hírek

Elérhetőségek

Helyi iparűzési adó

Helyi iparűzési adó

Ügyleírás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 35. §-a alapján a helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

Az adóalanyt azon településeken terheli állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettség, ahol székhelye, illetőleg telephelye található. A székhely és a telephely azonosítása kapcsán a Htv. rendelkezéseiből kell kiindulni.

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén vagy külföldön végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját – a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a 3. számú mellékletben meghatározottak szerint meg kell osztania.

Szarvaskend Községben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 1,4%-a.

Helyi iparűzési adó – ideiglenes jellegű tevékenység

Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végez a vállalkozó, ha az önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkezik, és ott építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot.

Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység akkor is, ha a vállalkozó bármely - előzőekben nem sorolható - tevékenységet végez, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, feltéve, hogy egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. Ha az építőipari tevékenység folytatásának, illetőleg a természeti erőforrás feltárásának, kutatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenység-végzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az ideiglenes jellegű tevékenység utáni adót nem kell megfizetnie. Az adó alanya a vállalkozó továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon.

Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Az adókötelezettség időtartama a tevékenység megkezdésének napjától a felek közti szerződés alapján a megrendelő teljesítés-elfogadásának napjáig terjedő időszak valamennyi naptári napja. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

 

Szarvaskend Község Önkormányzatánál az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft. Az ideiglenes jellegű helyi iparűzési tevékenység végzése utáni adót a tevékenység befejezése napját követő hónap tizenötödik napjáig kell bevallani és megfizetni.

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet

Szarvaskend Községi Önkormányzat 7/2015. (IX.24.) önkormányzati rendelete a helyi adókról.

Az adóbevallás benyújtás formája és módja, az adóelőleg megfizetése

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsz tv.) 1. § 23. pontja szerinti gazdálkodó szervezetnek minősülő adózó - ide tartozik az egyéni vállalkozó is - az Eüsz tv-ben meghatározott módon, azaz elektronikus úton köteles kapcsolatot tartani az önkormányzati adóhatósággal. Az Eüsz tv. 9. § (1) bekezdése alapján a gazdálkodó szervezet elektronikus ügyintézésre kötelezett az elektronikus ügyintézést biztosító szervek feladat- és hatáskörébe tartozó ügyben, így iparűzési adó ügyben is. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek. Az iparűzési adó adóbevallás benyújtható közvetlenül a székhely, telephely szerinti önkormányzati adóhatósághoz elektronikus úton, valamint az állami adóhatóságon keresztül is.

Az adózó az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenység utáni adóelőlegét az adóév harmadik hónapjának tizenötödik napjáig, valamint kilencedik hónapjának tizenötödik napjáig fizeti meg (jellemzően március 15. illetve szeptember 15.) A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét az adóév utolsó hónapjának huszadik napjáig (jellemzően dec. 20.) kell megfizetnie. Az adózó a megfizetett adóelőleg és adóelőleg-kiegészítés, valamint az adóévre megállapított adó pozitív különbözetét az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig fizeti meg, illetve a túlfizetést ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adóbevallás benyújtás céljára szolgáló űrlap

Az adózónak az állandó jellegű helyi iparűzési tevékenysége után az adóról a helyi iparűzési adóbevallást az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (jellemzően május 31-ig) kell benyújtania. Az elektronikus ügyintézés lehetőségét az ELÜGY (OHP) szolgáltatás igénybevételével biztosítja, melynek elérhetősége: https://szarvaskend.ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap.

Az eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. A bejelentkezéssel, változás bejelentéssel, adóbevallással kapcsolatos eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az irat az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

A bejelentkezéssel, változás-bejelentéssel, adóbevallás kapcsolatos döntés kézbesítése

Az iparűzési adó önadózáson alapuló adónem, így az iparűzési adó kapcsán döntés, határozat - határidőben történt teljesítések esetén - nem készül. Az adózó - a törvényi előírásoknak megfelelően - folyószámla levélben értesül az aktuális egyenlegéről.

A hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend Község Jegyzője

 

Az eljáró szerv illetékességi területe az adott ügy tekintetében:

Szarvaskend község illetékességi területe

 

Az önkormányzati adóhatóságunk elérhetőségei:

 

Ügyfélfogadás helye: 9913 Szarvaskend, Fő u. 66.

Ügyfélfogadás időpontjai: Hétfő: 8.30-15.00; Kedd: 8.30-15.00; Szerda: 8.30-15.00

Péntek: 8.30-11.00

E-mail cím: jegyzo@szarvaskend.hu

 

Honlap cím: https://szarvaskend.asp.lgov.hu

Telefonszám: +36 94 530-010

 

Szarvaskend Községi Önkormányzat Hivatali Kapu elérhetősége:

HIVATAL RÖVID NEVE: SZKENDONK;

HIVATAL TELJES NEVE: Szarvaskend Községi Önkormányzat;

KRID: 342150144